Ikkinchi qismi “bergan“ so‘zi bilan tugovchi qo‘shma ismlar (Tangribergi, Xudoybergan, Ollobergan)ning eq.