Dvalatmand hamda suyukli bola yoki toy (yilqi)lari mo‘l, davlatmand bo‘lsin