Barqaror, turg‘un, osoyishta; maqbul, durust, yaxshi