Arablar nomi (etnonim)ga nisbat berilgan ism yoki qora bola